Chi tiết bài viết - Xã Linh Hải - Gio Linh

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước có nhiều biến động, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các mặt hàng thiết yếu tăng, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước nói chung và nền kinh tế xã nhà nói riêng. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền, tổ chức thực hiện của Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể, nền kinh tế - xã hội của xã nhà phát triển khá toàn diện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được xây dựng ngày càng vững mạnh. Việc triển khai tổ chức học tập các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và CTHĐ của Đảng các cấp, các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ VII được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc nên một số chỉ tiêu thực hiện đạt so với Nghị quyết đề ra.

 


Toàn cảnh Hội nghị


Nền kinh tế của xã nhà phát triển khá, một số tiềm năng lợi thế được khai thác có hiệu quả, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt 10,2%; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông - lâm nghiệp chiếm 40%, TTCN - xây dựng chiếm 19,8%, thương mại - dịch vụ chiếm 40,2%. Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư xây dựng, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai, thực hiện có hiệu quả khá rõ. Đời sống của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 51.370.000 đồng[1]

Đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan[1], tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hoá hàng năm đạt trên 95,3% (NQ 95%). Việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới; phong tục tập quán được giữ gìn và phát huy.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống trường lớp được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học[1]. Duy trì vững chắc trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, xã đạt chuẩn phổ cập các bậc học. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 100%. Tỷ lệ học sinh thi đạt các giải cấp Huyện, cấp Tỉnh và thi đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học ngày càng cao. Phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống trường lớp được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Duy trì vững chắc trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, xã đạt chuẩn phổ cập các bậc học. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 100%. Tỷ lệ học sinh thi đạt các giải cấp Huyện, cấp Tỉnh và thi đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học ngày càng cao. Phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng ủy quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ,đảng viên và Nhân dân[1], kết quả học tập có 96% cán bộ, đảng viên, 77% đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch đảm bảo chất lượng. Việc tổ chức sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp được tiến hành kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên được chăm lo. Đội ngũ đảng viên giữ vững được lập trường chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước. Công tác phát triển đảng viên chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra, trong nữa đầu nhiệm kỳ đã phát triển 02 đảng viên (Nghị quyết hàng năm kết nạp từ 3-4 đảng viên), số lượng đảng viên của Đảng bộ từ 132 đồng chí (tháng 5/2020) lên 134 đồng chí.

 

[1]. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII  “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm của Tỉnh, Huyện; Quy định 24-QĐ/TW , ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương “về thi hành điều lệ Đảng”; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”, Quy định 58-QĐ/TW, ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị “về công tác bảo vệ chính trị nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XIII);  Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Đảng bộ huyện khóa XVII “Về xây dựng huyện Gio Linh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025”; Quy định 05-QĐ/HU, ngày 15/02/2022  của BTV Huyện ủy “về phân cấp quản lý cán bộ”; Quy định 06-QĐ/HU, ngày 15/02/2022  của BTV Huyện ủy “về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử” Quy định 08-QĐ/HU, ngày 29/4/2022 của BTV Huyện ủy “về công tác tác quy hoạch cán bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 24/3/2023 của BTV Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”.

 

 
 

[1]. Xây dựng tường rào khu A, khu B, sửa chữa cổng trường tiểu học Linh Hải với tổng kinh phí 477 triệu đồng. Sửa chửa mái lợp 02 phòng học khu B tổng kinh phí 100 triệu đồng.

 

 


 


[1] . Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt 10,2% (NQ 9-10%). Tỷ trọng và cơ cấu nền kinh tế: Nông - lâm - ngư nghiệp 40% giảm 1,6% so với năm 2020 (NQ đến năm 2025 là 35%); TTCN 19,8% tăng 0,6% so với năm 2020 (NQ đến năm 2025 là 22%); thương mại dịch vụ 40,2%  tăng 1,0% so với năm 2020 (NQ đến năm 2025 là 43%). Lương thực bình quân đầu người đạt 305 kg/người/năm (NQ 300 kg). Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 ước đạt 51.370.000 đồng/người/năm tăng 15.370.000 đồng so với năm 2020, (NQ đến năm 2025 là 58 triệu đồng).