Chi tiết bài viết - Xã Linh Hải - Gio Linh

CUỘC THI TÌM HIỂU CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ DO UBND HUYỆN GIO LINH TỔ CHỨC Ngày 30/10/2023 xã Linh Hải đã phát động tham gia thi trực tuyến cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện Gio Linh năm 2023

Đối tượng tham gia: Tất cả cán bộ, công chức cấp xã

Sau khi phát động, tất cả 20/20 cán bộ, công chức xã đã tham gia thi đầy đủ

(Kết quả thi sẽ được cập nhật sau khi có kết quả từ UBND huyện Gio Linh)