Chi tiết bài viết - Xã Linh Hải - Gio Linh

Sáng ngày 09/11/2023, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp Luật Nước CHXHCN Việt Nam, UBND xã Linh Hải đã phối hợp với Đoàn thanh niên CSHCM xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS năm 2015 và NĐ 37/2022/NĐ-CP cho các đối tượng tham gia khám sơ tuyển NVQS năm 2023 trên địa bàn